ویزای کنیا1-هزینه روادید از کلیه همراهان اخذ میگردد.
2-هزینه های دریافت سده در صورت رد درخواست متقاضی و یا انصراف وی غیر قابل استرداد میباشد.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای کنیا

اصل گذرنامه
2 قطعه عکس (4*3) رنگی زمینه سفید که مشابه عکس پاسپورت نباشد.
کپی صفحات 1 تا 7 پاسپورت
کل هزینه روادید

-فرم ویزای مسافرین باید در 2 سری به سفارت ارائه شود.


آدرس سفارت کنیا


نهران بلوار آفریقا خیابان گلستان بلوار گیتی شماره 10

تلفن سفارت کنیا

02122023234

فکس سفارت

0212205792