3 شب مشهدبلیط رفت و برگشت با پرواز داخلی
استقبال فرودگاهی . صبحانه 
گشت شهری و تخفیفات گردشگری